Vesletuns planverktøy

 

1. Lov om barnehager https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

2. Rammeplan for barnehager

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

3. Virksomhetsplan –deles ikke ut, men dokumentene ligger enkeltvis på hjemmesiden   

4. Årsplan = felles kommunal plan + årsplankalender

5. Informasjonsskriv leveres foreldre som enkeltark eller på mail gjennom året:

  1.   Barn, foreldre og ansatte fordelt på    avdelingene                                     
  2.   Nødvendig informasjon                                                                           
  3.   Plan for førjulstiden  
  4.   Aktuelt nytt fra avdelingene
  5.   Halvårlige avdelingsvise rapporter

 

Årsplanen er fastsatt av Vesletun sitt samarbeidsutvalg.

Vedtekter 26032015

Trafikkplan for vesletun barnehage

Overgang og tilvenning ny avdeling

Oppstart og tilvenning 2022

Mobbing plan 2016

Mangfold og flerspråklighet

Pedagogisk plan for barnehagene i Tinn

VESLETUN DIGITAL KOMPETANSE OG DØMMEKRAFT

VESLETUNS PLATTFORM FOR VOKSENROLLEN

Dokumentasjon

Helsedirektoratets anbefalingerom fysisk aktivitet 0-5 år

Entreprenørskap

Fagområdene

Medvirkning

Systemarbeid sosial kompetanse

NYTTIGE LINKER