UTVIKLINGSSAMTALE FOR DET ENKELTE BARN

 

 

Det skrives utviklingssamtale for hvert barn.

Der noteres de ansatte sitt forslag til;

ressurser

Fokus framover

tilrettelegging

evaluering av tidligere oppfølgingsavtale

tilbakemelding fra foreldrene

 

Det er foreldrene og de ansatte som sammen avgjør det endelige innholdet i utviklingssamtalen.

Andre samtaler mellom foreldre og barnehage holdes fortløpende ved behov.

   

I tidsrommet rundt barnets bursdag holdes det en hovedsamtale mellom foreldre og barnehage. Etter et halvt år får foreldre en skriftlig evaluering av årets utviklingssamtale. Møte ang evalueringen avtales ved behov.      

Til stede på samtalen er foreldre og pedagogisk leder.

Barnet sin primærkontakt deltar ved behov.

 

Vesletun barnehage sitt forslag til utviklingssamtale for:

Navn:                                                                                    Født:

Skrevet av:                                                                            Samtaledato:             År:

 

Evaluering av fokus framover fra forrige oppfølgingsavtale:

 

 

Trygghet:

 

Daglige situasjoner:

 

Barns medvirkning:

 

Lek og lekekompetanse:

 

Leke og identitetsspråket (Terje Melaas):

 • Lekerutiner

 

 • Narrativer

 

 • Narrative hjelpemidler

 

 • Følelsestone

 

 • Leketema

 

 • Relasjonsformer

 

 • Meta kommunikasjon

 

 • Adgangskategorier

 

Sosial kompetanse:

 • Empati og rolletaking

 

 • Prososial atferd:

 

 • Selvkontroll:

 

 • Selvhevdelse

 

 • Lek, glede og humor

 

Læring:

 

Kommunikasjon, språk og tekst:

 

Kropp, bevegelse, mat og helse:

 

Kunst, kultur og kreativitet:

 

Natur, miljø og teknikk:

 

Etikk, religion og filosofi:

 

Nærmiljø og samfunn:

 

Antall, rom og form:

 

Fokus framover:

Tilbakemelding fra foreldre:

 

Endringer som følge av tilbakemelding fra foreldre og/ eller samtalen mellom pedagogisk leder og foreldre:

 

Hjem og barnehage er sammen blitt enige om at barnehagen skal jobbe videre med barnet i henhold til ovenstående avtale med eventuelle endringer.

 

 

…………………                ………………………………………..               …………………………………………..

      Dato                           Underskrift foreldre                     Underskrift pedagogisk leder