OPPFØLGINGSAVTALE FOR DET ENKELTE BARN

 

Oppfølgingsavtale og samtaler med foreldre

Det lages en oppfølgingsavtale for hvert barn.

Der noteres de ansatte sitt forslag til;

ressurser

behov/utfordringer

tilrettelegging

evaluering av tidligere oppfølgingsavtale

tilbakemelding fra foreldrene

 

Det er foreldrene og de ansatte som sammen avgjør det endelige innholdet i oppfølgingsavtalen.

Andre samtaler mellom foreldre og barnehage holdes fortløpende ved behov.

På høsten får foreldre en skriftlig evaluering av årets oppfølgingsavtale. Møte ang evalueringen avtales ved behov.        

Hver vår tilbys det en hovedsamtale mellom foreldre og barnehage. 

Til stede på samtalen er foreldre og pedagogisk leder.

Barnet sin primærkontakt deltar ved behov.

 

OPPFØLGINGSAVTALE

Navn: Født:
Skrevet av:
Samtaledato: År:

 

VESLETUN BARNEHAGE SITT FORSLAG TIL:

EVALUERING AV FORRIGE OPPFØLGINGSAVTALE

 


BARNETS RESSURSER:

Trygghet:

Daglige situasjoner:

Lek og samspill:

Glede og humor: 

Læring:

Barns medvirkning:

Kommunikasjon, språk og tekst:

Kropp, bevegelse og helse:

Kunst, kultur og kreativitet:

Natur, miljø og teknikk:

Etikk, religion og filosofi:

Nærmiljø og samfunn:

Antall, rom og form:

Fokus framover:

Tilbakemelding fra foreldre:

 Endringer som følge av tilbakemelding fra foreldre og/eller samtalen mellom pedagogisk leder og foreldrene:

 

Hjem og barnehage er sammen blitt enige om at barnehagen skal jobbe videre med barnet i henhold til ovenstående avtale med eventuelle endringer.

 

 


…………….. ……………………………………….. ………………………………..
Dato Underskrift foreldre Underskrift pedagogisk leder