Vesletuns planverktøy

 

1. Lov om barnehager https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

2. Rammeplan for barnehager

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

3. Virksomhetsplan –deles ikke ut, men dokumentene ligger enkeltvis på hjemmesiden   

4. Årsplan = felles kommunal plan + årsplankalender

5. Informasjonsskriv leveres foreldre som enkeltark eller på mail gjennom året:

1. Barn, foreldre og ansatte fordelt på avdelingene                                     

2. Nødvendig informasjon                                                                           

3. Plan for førjulstiden  

4. Aktuelt nytt fra avdelingene

5. Halvårlige avdelingsvise rapporter

 

Årsplanen er fastsatt av Vesletun sitt samarbeidsutvalg.