OMSORG, LEK OG LÆRING VESLEBU

Det er viktig å gi hvert enkelt barn kontakt og omsorg i løpet av dagen, for at de skal føle seg sett og hørt. For at et barn skal kunne vise omsorg og empati for andre må det også ha fått følt hvor godt dette er selv. God omsorg styrker også barns forutsetninger for å kunne utvikle tillit til seg selv og andre. Dette er med på å gjøre barna trygge nok til å utvikle seg og ta til seg læring.

Barna oppfordres til å trøste hverandre og sette ord på hendelser når de er lei seg. På denne måten blir kontakten barna i mellom sterkere, de utvikler empati, blir bevisste det å være lei seg og hvor godt det er å trøste andre og det å få trøst.

Bruke hverdagssituasjonene til å gi barna omsorg ved at vi er til stede med hele oss og er bevisste hvert enkelt barn, men også barnegruppa.

Omsorg kan vi bruke i leken ved at vi for eksempel bruker dukker i rolleleken og barna må gi omsorg og passe på dukkene.

Lek og læring skjer hele tiden i barnehagen dersom vi voksne legger til rette for dette. Som det er skrevet tidligere, legger vi voksne opp til formelle aktiviteter, frilek og ute tid. Barna får her erfaring med forskjellige typer leker, materialer, grovmotoriske og finmotoriske aktiviteter, de får være kreative, medvirke, få utfordringer med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper, ferdigheter og forutsetninger.

De voksne skal være anerkjennende overfor barna og på denne måten være veiledere for at barna også skal bli anerkjennende for hverandre.

 

 

 

OMSORG, LEK OG LÆRING REGNBOGA

 

Vi voksne skal ha en anerkjennende holdning ovenfor barna. Anerkjennelse må sees som en holdning eller et ideal som rommer veldig mange væremåter. Disse væremåtene kan være å kunne lytte, bekrefte, ha åpne- undrende spørsmål og en innlevelse og et kroppsspråk som viser at vi er interessert i det barnet har på hjertet. Med tanke på små barn er det viktig å kunne stoppe opp og se betydningen av å være tilstedet her og nå og gi barna rom for sine egne opplevelser. De skal oppleve at vi voksne er interessert i det de har å bidra med, og at deres tanker blir møtt med forståelse og toleranse, slik at de får en erfaring med at de har rett til å bli kjent med, og får lov til å uttrykke det som kommer fra seg selv.

Leken har en egenverdi er en viktig side ved barnekulturen. Vi ønsker å ha stort fokus på rolleleken både ute og inne. Barnas rollelek går ut på å sette seg inn i andres roller. Vi voksne vil være støttende i barnas lek ved å finne frem de rekvisittene barna trenger og ved å være tilgjengelig og inspirerende. Det kan vi være ved å trå til når leken trenger et løft. Lekende voksne skaper lekende barn

Vi ser på læring som en prosess barnet befinner seg i til en hver tid. Barna deltar aktivt i det som skjer i løpet av dagen, slik at de får egne opplevelser og erfaringer som bidrar til læring. Det kan f. eks være å dekke bordet, hygiene (vaske hender), kle på seg, delta i bakst og matlaging og klubber.

 

 

 

 

OMSORG, LEK OG LÆRING VESLESTUA

Veslestua består av komplekse samspill mellom barn og voksne. Vi ønsker at barn og voksne skal møtes på en omsorgsfull måte. Dette krever at de voksne er nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling. En omsorgfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill.

Leken har mange uttrykksmåter og vi legger til rette for at det skal føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet.

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskapning på Veslestua. Vi voksne skal være støttende i barnas lek ved å finne frem rekvisitter barna trenger/ber om, være tilgjengelige og inspirerende.

Vi legger vekt på at barnas egne interesser og spørsmål skal danne grunnlag for læringsprosesser og temaer på Veslestua. Barnas opplevelser og erfaringer bidrar til læring, og dette er en prosess barna er i til enhver tid. Hvordan vi voksne møter barnas uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosial relasjoner har betydning for deres læring.