FORELDRES MEDVIRKNING

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

( Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd)


For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.    (
Barnehagelovens §4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg)

 

Begrepene forståelse og samarbeid dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Forståelse innebærer respekt og anerkjennelse. Samarbeidet må bygges på gjensidig åpenhet og tillit, der begge parter skal være trygge på å ta opp ting som er viktige knyttet til barnet.

 

I Vesletun blir foreldre i stor grad medvirkende, da barnehagen er privat.  Det forventes større deltagelse på en del områder bl a i forbindelse med dugnad, større ansvar knyttet til økonomi og daglig drift. Dette gjelder spesielt for foreldrene som er valgt inn i eierstyret og samarbeidsutvalget, men alle foreldre har et stort ansvar, da viktige avgjørelser tas på foreldrerådets årsmøte.

 

Vi har tradisjon for å holde foreldremøter i en lett stil. Fokus har  vært framvisning av bilder/film, samtaler, diskusjonsgrupper og deltagelse i aktiviteter som barna har i barnehagen. På denne måten mener vi at det blir satt større fokus på foreldres medvirkning, da de får en bedre forståelse av barnehagens indre liv.                                    

Her må vi berømme barnas foreldre, som gjennom alle år har gitt av seg selv i møtene, og til hvert møte stiller opp bortimot fulltallige. 

BARNAS MEDVIRKNING

- Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

 - Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

-Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning)

Hvordan barnas medvirkning har blitt ivaretatt her i

barnehagen vises i rapportene foreldre får ca hver 6 uke.

 

Dette krever at de ansatte har evne og vilje til å fremme,

være oppmerksomme på, og ta hensyn til barnas uttrykk.

Hvordan de voksne ønsker å ta konsekvensen av det som

kommer fram vil bidra til barnas medvirkning i praksis.

 

Medvirkningsarbeidet skal være en del av den daglige praksisen.

Barna i Vesletun skal

- bli aktivt lyttet til

- få støtte i å uttrykke sine standpunkter

- oppleve at deres perspektiv tas i betraktning

- delta i beslutninger som angår dem

- være deltakende i planlegging og vurdering

 

Ved at barnehagens rom ute og inne er innredet etter innhold og slik at barna i hovedsak selv kan få tak i det ønsker å leke med, blir miljøet også et redskap til å styrke barnas medvirkning.