SOSIAL UTVIKLING VESLEBU

Vi vil legge til rette for å skape trygghet og ro på avdelingen da det er viktig å være trygg for å kunne utvikle seg og ta til seg læring. Barna trenger ro rundt seg for å bygge relasjoner til barn og voksne.

For å få til dette deler vi barnegruppa inn i mindre grupper når vi har mulighet til det. På denne måten har barna færre barn å forholde seg til og vi voksne har tid til å gi alle barna oppmerksomhet og kan veilede og støtte hvert enkelt barn.

Vi voksne er der barna er som observatører og veiledere, gir de mulighet til å løse konflikter selv og prøve ut og utforske hverandre, lekene og avdelingen.

I de daglige situasjonene legger vi til rette for varierte aktiviteter, både voksenstyrte og frilek.

Vi lar barna lære av hverandre ved at vi blander gruppene slik at de litt eldre kan være veivisere for de yngre. Vi lar også de eldste være sammen slik at de yngre ikke ødelegger deres lek og at de yngste får holde på uten forstyrrelser fra de eldste.

Her og nå situasjoner tas tak i og vi legger til rette for den gode leken. Barna er inne i en alder der de vil ha de samme lekene, dette kan ofte føre til konflikter med gråt og sinne. Det å vente på tur er ikke like lett. Store gjenstander som madrasser, badebåtene, osv brukes mer enn små leker, da dette er med på å minske konflikten barna imellom. Her er det plass til mange barn samtidig.

Massasje er en aktivitet vi kommer til å bruke, der får barna kjennskap til god kontakt og vi får en liten hvilestund i løpet av dagen. Med dempet lys og rolig musikk, masserer barna hverandre med forkjellige baller og hendene utenpå tøyet. Etter hvert som barna blir vant til massasjen tar barna av genseren og ligger på håndklær og blir massert med litt olje og baller.

           

 

SOSIAL UTVIKLING REGNBOGA

Tidlige positive erfaringer med jevnaldrende har en stor betydning for barns samspillsferdigheter. Vi deler barna inn i mindre lekegrupper når vi er inne og ute.  For små barn er det ikke lett å dele leker, eller vente på tur. Vi ønsker å ha fokus på dette, siden det er en viktig forutsetning for å få et godt samspill med andre barn. I mindre grupper vil vi voksne få en bedre mulighet til å følge opp hvert enkelt barn, og gi de den hjelpen de trenge for å mestre ulike situasjoner. .Noen ganger velger barna hvilke aktiviteter de vil være med på,  andre ganger er det mer voksenstyrt. Aktiviteter kan være blant annet rollelek på Storeblå, Konstruksjonslek (togbane, duplo, lego), lage hinderløype på Tumle (øve på former og farger og preposisjoner) bordaktiviteter (tegne, plastelina, male, klippe og lime), språkgruppe (lesebok, prate om bildene i bildebøker, pusle, rim og regler, synge sanger) Barna tar stor del i egen påkledning. Det forutsetter at vi voksne er tålmodige i garderoben og ser læringen i det at barna prøver å kle på seg selv, og gir de en hjelpende hånd der det trengs. Da bidrar vi til at barna blir mer selvstendige, opplever mestring og øker selvtillit og selvfølelse.

Under måltidet har vi fokus på at barna må lære seg å vente på tur, både når de vil ha mer mat og drikke, og når vi skal prate sammen rundt bordet. Når vi prater en om gangen øver barna seg på å lytte til hverandre, og hvert enkelt barn blir hørt. Samtidlig som det blir en roligere atmosfære rundt måltidet. Samtaleemne vil variere ettersom hva som interesserer barna.

SOSIAL UTVIKLING SOLGLYTT OG PERLEMOR

Det hverdagslige livet er et viktig felt for barns sosiale læring og utvikling. Det som dominerer i hverdagen kommer også til å dominere i den kunnskap og forståelse som barnet utvikler innen sosial kompetanse.

Med tanke på at vi har mange barn med ulike forutsetninger og behov, har vi valgt å dele barna inn i mindre grupper. Både når det gjelder uformelle læringssituasjoner (fri lek) og formelle læringssituasjoner (klubb og Tarkus samlingene). Vi bytter på at barna selv og de voksne velger hvilke aktiviteter/rom de vil være med på. På denne måten vil vi voksne tydeligere kunne se hvert enkelt barns behov og jobbe videre ut fra dette.  

I de uformelle læringssituasjonene som blant annet i Vesleskogen hvor vi er full barnegruppe, har barna bare seg selv og naturen å spille på. Her velger de selv å dele seg inn i mindre grupper og ofte i nye relasjoner. Barna blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. På Veslestua skal barna ta stor del i egen påkledning, og det er viktig å lære seg å kunne hjelpe andre – når det trengs. Det forutsetter at vi voksne er tålmodige, ser barnas læring og utvikling og gir dem positive tilbakemeldinger underveis. Dette vil bidra til at barna opplever mestring og blir mer selvstendige.  Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø for barna våre.