Fra rammeplanen:

" Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt.

Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.

 

I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna.

 

For hvert fagområde er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring og presisering av personalets ansvar.

Målene som retter seg mot barnas opplevelser og læring, er formulert som prosessmål. Det er selve læringsområdet og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegrup­pens sammensetning og øvrige forutsetninger.

 

Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges til rette med tanke på barns ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Noen barn vil trenge spesialpedagogisk hjelp, jf. kapittel 5.

 

Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også progresjon tydeliggjøres "

--------

Vi har valgt å nærme oss fagområdene via bruk av de voksnes improvisasjonsblikk og barnas medvirkning. 
På denne måten mener vi at vi best tilpasser fagområdene til det enkelte barns og avdelingens interesser og behov.


Derfor lages det ikke ferdige planer for innholdet i begynnelsen av barnehageåret 

De ansatte forholder seg til rammeplanens prosessmål, og har de med seg i det daglige arbeidet med barna og i planlegging av barnehagedagens innhold.

Hvordan fagområdene har blitt ivaretatt vises i rapportene fra hver avdeling ca hver 6-8. uke. 

Der vil også progresjonen innenfor fagområdene komme tydelig fram fra rapport til rapport.
  

Kommunikasjon, språk og tekst

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:

• lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

• videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

• bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og    annet samvær

• får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske

opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping

• lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver

• blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

 

Kropp, bevegelse og helse

I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna

• får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring

• skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer

• videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet

• får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider

• utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen

• utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige

• får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold.

 

Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra

til at barna

• utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom

allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk

• styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk

• tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

• utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk

og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet

• utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama

• opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.


 

 

Natur, miljø og teknikk

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra

til at barna

• opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet

• opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende

innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen

• får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres

gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon

• lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive

og samtale om fenomener i den fysiske verdenen

• erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.

 Etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger.   Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra

til at barna

• erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger

• tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier

• utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller

livssynsmessig tilhørighet

• får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen

• får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner

• får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen

• blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn.

 Nærmiljø og samfunn

Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.
Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

• utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet

• erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap

• blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet

• opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter

• blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn

• utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett

• blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv.