1. ”Jeg vil – jeg kan”

 

Entreprenørskap som utdanningsmål og opplæringsstrategi innebærer å bidra til å utvikle personlige egenskaper hos barn og unge som kreativitet, nytenking, selvtillit, mot til å ta risiko for å nå personlig initiativ og tiltro til egen handlingsevne.

2. ”Hjemme best”

 

Entreprenørskap som utdanningsmål og opplæringsstrategi innebærer å bidra til å utvikle lokal tilhørighet, identitet og stolthet hos barn og unge. De skal få økt kjennskap til og forståelse av utviklings- og etableringsmuligheter i eget lokalsamfunn, samt forståelse for nødvendigheten av å kunne skape egne arbeidsplasser.3. ”Mangfoldig læringsarena”

 

Entreprenørskap som utdanningsmål og opplæringsstrategi innebærer å ta i bruk tverrfaglige og tverrsektorielle læringsarenaer, herunder samarbeid med hjem og lokalt samfunns- og næringsliv. Det innebærer dermed også å lære barn og unge å samarbeide med andre, både medelever, voksne, næringsaktører, m.fl., for å nå felles mål (samhandlingskompetanse).4. ”Prosess og produkt”

 

Entreprenørskap som utdanningsmål og opplæringsstrategi innebærer at barn og unge får praktisk erfaring med å omsette ideer til konkrete tiltak, produkter og resultater, og at de får erfaring med å følge prosesser fra A til Å (handlingskompetanse). Det innebærer også å stimulere barn og unges naturlige nysgjerrighet, og bidra til å lære dem å fortløpende tilegne seg og anvende ny kunnskap i et livslangt perspektiv (endringskompetanse).5. ”Prøve og feile”

 

Entreprenørskap som utdanningsmål og opplæringsstrategi innebærer å lære barn og unge at motgang kan være like lærerikt og verdifullt som suksess, og gjennom en slik læring bidra til å utvikle deres kritiske, analytiske og refleksive evner.6. Medvirkning

 

Entreprenørskap som utdanningsmål og opplæringsstrategi innebærer at barn og unge ut fra alder og forutsetninger medvirker i planlegging og gjennomføring av (undervisnings)opplegg og konkrete aktiviteter som angår dem selv.


7. Det voksne læringsmiljøet

 

Entreprenørskap som utdanningsmål og

opplæringsstrategi innebærer å ha fokus

på både individuell læring og

organisasjonslæring og arbeide

kontinuerlig med det voksne

læringsmiljøet på arbeidsplassen.


Dette innebærer også at ”den voksne” må

ha kompetanse både som tradisjonell

formidler av kunnskap og som pedagogisk

entreprenør, veileder, fasilitator, inspirator,

planlegger og leder.Entreprenørskap i Tinn sin hjemmeside
http://www.eit.as

bugner av informasjon og ideer om entreprenørskap i barnehage og skole.