Da sommeren var gått og høsten kommet,

merket han at det hadde hendt noe med ham.

Ingenting var som før, han selv minst av alt.

Av og til, når han ikke kjente seg selv igjen,

tenkte han at han var kommet til et fremmed sted.

Det sto for ham at det hadde vært trygt og lunt

der han hadde vært før.

Det var kaldere og ofte nokså ensomt der han var nå.

Det hendte han lengtet tilbake.

Men han kjente det var stengt bak ham;

og han visste godt – dit han hadde vært,

kunne han aldri komme mer.

Han var 6 år.”

 

Fra Sigurd Hoel: Veien til verdens ende

Innledning 

Hensikten med denne planen og årshjulet er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen for barn i Tinn.

Planen er forpliktende for barnehager og skoler i kommunen, og den legges ut på hjemmesiden til Tinn kommune.

Årshjulet skal evalueres våren 2011.

Årshjulet er i hovedsak utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av representanter fra barnehager, skoler, foreldre og politikere i kommunen.

 

I stortingsmeldingen om "Kvalitet i skolen" vektlegges betydningen av tidlig innsats før skolealder. Det vises til nasjonal og internasjonal forskning som tilsier at pedagogisk tilbud i førskolealder har positiv effekt på læring og utvikling for alle barn. Det er derfor viktig at læring i skolen bygger på arbeidet som er utført i barnehagen, slik at det blir god progresjon for barna. 

I rammeplan for barnehager står det følgende:

”Barnehager skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Det skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.”

Videre står det:

”Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barn vil møte likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger.”

 
Målet med planen

  • Sikre sammenheng og helhet i læringsløpet til barn, både faglig og sosialt.
  • Sikre og forbedre informasjonsflyten mellom barnehage, skole og foreldre.
  • Utvikle praktiske ordninger og rutiner mellom enhetene og slik sikre større kontinuitet og mer kraft i det pedagogiske arbeidet.

 

 

Ansvar

Hovedansvaret for å sikre god sammenheng i opplæringsløpet for alle barn i Tinn kommune ligger på  barnehagene og skolene  i kommunen. Et samarbeid med helsesektoren er viktig for å fange opp de barna som ikke går i barnehage. I Tinn kommune kan vi også bruke Oppad -systemet til dette.

Foreldre som har behov for råd og veiledning i forhold til overgangen kan ta kontakt med kommunens service torg. De vil gi den hjelp som trengs eller henvise videre til rette instans

 

 

Veileder

Departementet anbefaler:

  • Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen / SFO forbereder seg på å ta imot barnet.
  •  Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag.
  •  Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole.
  •  Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har muligheter for aktiv medvirkning i denne.
  • Lærere i barnehage og skole har felles møteplasser for forventningsavklaringer, kompetanseutvikling og felles planlegging.
  • Kommunen initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstiltak gjennom overordnede planer. Planene bør inkludere både kommunale og private barnehager og skoler.
  • Barnehage- og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for samarbeidet.

Gjennom framlagte plan mener Tinn kommune å ha ivaretatt veilederens hovedintensjoner.

.

 

 

Arbeidsgruppen/prosjektgruppen har bestått av:

Hilde F. Størvold (politiker), Jan Våer (forelder), Linn Bråthen (pedagogisk leder Øverland bhg), Lisbeth Bjørtuft (førskolelærer på Haukås Lurås skole), Gro Synnøve Brekka (Miland skole), Arild Folkvang (Rektor Rjukan barenskole), Jon Magne Bjerkreim (tillitsvalgt) og Åshild Langeland (Styrer Dale Bakhus bhg/ SFO leder Rjukan barneskole

5 år og snart skoleelev…

 

Årshjul for sammenheng mellom barnehage og skole

Når

Hva skjer…

Ansvar

September

Ansvarsgruppemøte

Barn med nedsatt funksjonsevne

Helse

Vår og høst

 

Felles planleggings dag

Skole og barnehager utveksler planer for 1. klasse og 5 – årsgruppene.

Evaluere. Diskutere/utveksle rutiner, erfaringer osv. jf Kunnskapsløftet og Rammeplan

Styrer/rektor

 

 

Oktober/november

Møte mellom bhg, skole, ppt og foreldre i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne

Rektor

November

Lister over neste års skolebarn innhentes fra Oppad

Rektor

Januar – Juni

Besøksdager på skole og sfo, 5 – års treff

Barnehagen/skolen

Uke 6 - 7

Innskriving på skolen.

Felles hovedpunkter. Info om førskoledagen sendes foreldre og barnehage.

Rektor

Mars

Skolen sender ut navnlister til barnehagene over hvem som skal begynne i 1. klasse.

Rektor

Våren

 

Foreldresamtale i barnehagene for ”skolestarterne”

Pedagogisk leder

1. April

 

Lærerteam for 1. trinn er klart

Rektor

April

 

Møte mellom styrer – rektor - lærere vedr klassemiljø

Rektor

April/Juni

 

Lærerne besøker et 5 års-treff

Styrer/rektor

Uke 22

Onsdag

Felles Førskoledag + ev foreldremøte på kveldstid

Rektor

Våren

 

Ansvarsgruppemøte

Helse

Mai/juni

 

Overgangssamtaler med gjennomgang av skjema (godkjent av foreldrene)

Rektor

August

Foreldremøte / Foreldresamtale

 

Rektor

Høst

Evaluering av plan for sammenheng/overgang

Rådmann

 

Det er fire ulike skoler i Tinn Kommune med ulike behov. Dette årshjulet viser hva foreldre og foresatte kan forvente skal skje i året før skolestart.

Ellers vil noe innhold, noen møter osv variere litt fra den enkelte skole og barnehage for å dekke de enkeltes behov.


Overføringsskjema vedrørende informasjon mellom barnehage og barneskole

Dato for utfylling:___________

Barnets navn:_____________________________              Født:_________________

Barnehage:______________________________                Avdeling:_________________

A: Barnets sterke sider og eventuelle utviklingsområder:

Motivasjon og modenhet

- konsentrasjon

- lærelyst

- nysgjerrighet

Språkutvikling                                                Motorikk

- ordforråd                                         - fin

- begreper                                          - grov

- kommunikasjon

Lek og samspill

- venner

- trygghet

Selvstendighet

- påkledning

- toalett

- forstå beskjeder

- motta instruksjoner

- lek og læringsaktiviteter

 

B: Annen nødvendig informasjon om barnet

- flerspråklighet

- pp-tjenesten

- allergier

- annet

 

 

Sett strek over det som ikke passer for deg:

Jeg samtykker/samtykker ikke til at informasjon nedtegnet på dette skjemaet overføres fra

_______________ barnehage til _________________________ barnehage/skole

Eventuelle vedlegg____________________________________________________

Dato:

__________________________                              ____________________________

Pedagogens navn og underskrift                               Foreldre/foresattes navn og underskriftSkjema for foreldre vedrørende overføring av opplysninger fra barnehagen til skolen.

Dato for utfylling:___________

Barnets navn:____________________         Født:___________________

Barnehage:______________________         Foreldrenes navn:_______________________

 

Hvordan opplever dere barnet deres i forhold til skolestart til høsten?

- Motivasjon

 

- sosialt

 

Hvordan utfører barnet disse oppgavene:

                                   Svært bra       Greit               Kan ikke

Blyantgrep                                                                                            

Klippe                                                          

Toalettbesøk                                                

Påkledning                                                   

Smøre mat                                                                             

Allergi:

 

Annet:                                                                                                               JA                           NEI

Kan barnet være med i privatbil, på                                                                                    

turer i nærmiljøet, forutsatt sikring etter forskrifter?

Bor foreldrene hver for seg slik at det er behov                             

for informasjon til to adresser?                                                                                                            

 

 

Lurt og øve på før skolestart