SPRÅKUTVIKLING

Fra kompetanseplanen for Tinns barnehageansatte;

Språkutvikling er noe av det mest betydningsfulle som skjer i barns liv. Det er avgjørende for barnets videre utvikling - både intellektuelt, sosial og emosjonelt. Tidlig og god språkstimulering handler om å gi barn et godt grunnlag for å lære og for å delta aktivt i et fellesskap.

 

Barna må få oppleve

-          et rikt og variert språkmiljø i bhg

-          positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel

-          språket som redskap for tenkning og som uttrykk for egne følelser og tanker.

 

De voksne må ha god kunnskap om:

-     barns språkutvikling

-     hvordan de kan skape et språkstimulerende miljø for alle barn i bhg

-     betydningen av barns morsmål

 

 

Mål for arbeidet:

-          Skape et mer bevisst språkstimulerende miljø i alle barnehager i Tinn.

-          Sammen med foreldre, PPT og helsestasjonen legge til rette for en mest mulig positiv språkstimulering hos alle barn i Tinn.

-          Forebygge lese- og skrivevansker

-          At de voksne rundt barnet forstår hvor viktig språket er for samspill og sosial utvikling.

 

TEGN TIL TALE

Tegn til tale bruker vi som en forsterkning til språket, tegnene skal ikke overta for språket.

Vi har barn i barnehagen som bruker tegn og det er da viktig at alle barna lærer seg tegn slik at de kan kommunisere med hverandre.

Vi merker at tegn til tale er med på å hjelpe barna til å gjøre seg bedre forstått og til å begynne med er det lettere for barna å bruke tegn istedenfor ord som er vanskelige å uttale. Vi bruker sanger med tegn og bruker tegn i tillegg til ord når vi kommuniserer med barna. Ikke minst syns barna dette er helt topp og lærer tegna fort!

Alle rom er navnet både med ord og tegn, og tegn henger på sentrale steder i barnehagen, f. eks tegn knyttet til klær henger i garderoben, tegn knyttet til mat henger ved spisebordene osv

TRAS

TRAS

(Tidlig registrering av språkutvikling)  er et observasjonsmateriell for språk og språkutvikling

hos barn i barnehagen.

 

Materiellet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns

språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn.

 

TRAS er myntet på barn mellom 2 og 5 år. I TRAS-håndboken er det knyttet

tre spørsmål til hvert alderstrinn fra de ulike observasjonsområdene:

Samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig kunnskap, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon.

 

TRAS er et samarbeidsprosjekt mellom Bredtvet kompetansesenter,

Eikelund kompetansesenter, Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Senter for atferdsforskning og Senter for leseforsking - begge ved Universitetet i Stavanger.

Fagpersonene ved de ulike institusjonene arbeider til vanlig med barn som er forsinket i sin språk- og leseutvikling, og alle har gjentatte ganger erfart at de har kommet for sent i gang med ulike hjelpetiltak.
Barnas språktilegnelse ville i de aller fleste tilfellene vært bedre dersom man hadde lagt forholdene til rette på et tidligere tidspunkt i barnas liv.
 
Å utvikle et språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv.

Språket gir ikke bare identitet og tilhørighet til et fellesskap. Ved hjelp av språket lærer barnet også å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for barnets

videre utvikling – både intellektuelt, sosialt og emosjonelt.
  
Vi har forskningsmessig dokumentasjon på at språklig bevisstgjøring i barnehage og tidlig skolealder ser ut til å forebygge nederlag i forhold til lesing og skriving

(Hagtvet, 2002, Lundberg m.fl., 1998).


Gjennom lek, og uten krav om å lære å lese, får barna tilegne seg noen nøkkelferdigheter som gjør at lese- og skriveutviklingen går lettere.

Barnehagen vil være en viktig arena som kan kartlegge barnas språkutvikling, tilrettelegge for gode aktiviteter og gi støtte til foreldre og foresatte. 

 

TRAS vil bli gjennomført på alle barna på Veslestua og barna på Regnboga etter hvert som de fyller 2 år.

SPRÅKUTVIKLING VESLEBU

Daglig legges det til rette for bokstunder der en voksen sitter sammen med barna og leser eventyr og samtaler om det vi ser på bildene. Bøker er viktig for å videreutvikle språket slik at barna får kjennskap til nye og flere begreper. Vi ser at barnas bøker med bilder av familiemedlemmer er gode hjelpemidler for å utvikle språket til barna. De er opptatte av sine egne bøker og de andre barna sine, «praten» går livlig og det er trygt å kunne se kjente fjes i løpet av dagen.

Tryllestunden brukes aktivt som språkstimulering, med fokus på sanger, dikt, rim, regler og fortellinger med konkreter som vi kan samtale om. Dette er med på å videreutvikle språket til barna.

I hverdagsaktivitetene setter vi ord på det vi har rundt oss, det barna gjør og det vi voksne gjør. For eksempel ved påkledning snakker vi om klesplagg, at genseren skal over hodet, en arm inn og så den andre armen, buksa skal på det ene beinet først, så det andre beinet for deretter over rumpa, lua på hodet osv.

Ved måltidet snakker vi om pålegget vi har på bordet, hva slags pålegg barna har på nistematen, hva frukt vi spiser, hva slags farge og form frukten og maten har, hvor mange barn vi er rundt bordet, hvem barn som er borte osv.

De voksne er språklige forbilder, der vi må være bevisste det språket vi bruker og hvordan vi bruker det sammen med barn og oss voksne i mellom.

Tegn til tale brukes på alle avdelingene. Vi bruker tegn til sanger, pålegg, klær,leker osv.

 

SPRÅKUTVIKLING REGNBOGA

 

Vi bruker språket bevisst gjennom hele dagen. Barn og voksne er innom mange ulike settinger i løpet av en dag, som blant annet samling, måltid, stell, do og bleieskift, påkledning og lek både ute og inne. Ved å bevisstgjøre oss selv på å sette ord på det vi gjør og de tingene vi tar i bruk kan vi bidra til at barna lærer seg mange nye ord og uttrykk. Ved å gjenta barnas ord og uttrykk bidrar man også til at barnet føler at det mestrer språket. Det å forstå andre barn og voksne og bli forstått er en av de viktigste forutsetningene for lek og læring.   

Vi har fokus rundt en bestemt bildebok hver måned. Bildeboka er viktig for barns forhold til litteratur, fordi den representerer barnets første møte med bilde og tekst. Mange barn leser bildebøker daglig. Bildebøker gir barna en stor mulighet til å både lytte og se samtidig. Barn og voksne kan se på bildene sammen og prate om dem. Månedens bok blir synliggjort ved at det blir hengt opp utdrag fra boka på veggen inne på avdelingen, sammen med boka. Dette vil gi oss og barna en fin mulighet til å kunne prate samme om hva som skjer i boka.

Ved å bruke konkreter i trylleesken i tryllestunden hver morgen og la barna få både se og kjenne på dem, gir vi barna en større mulighet til å gjenkjenne ord og bilde. Inne på avdelingen henger det en dagtavle. På den vil det bli oppdatert daglig hvilke dag det er, været, hvem barn som er i barnehagen og hva de har gjort. Barna er delaktige i samtalen og barn og voksen finner ut av dette sammen. Det gir også foreldrene en mulighet til å få et lite innblikk i barnets hverdag og danner grunnlag for samtale med barna om dagens opplevelser.

SPRÅKUTVIKLING VESLESTUA

 

Både den nonverbale og verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt språk. Vi skal bidra til at barna bruker sitt eget språk for å utrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i leik og annet samvær.

En sentral del på Veslestua er de ulike språkformene. Barn og voksne bruker tegn til tale og bilder i tillegg til det verbale språket. Mimikk og kroppsspråk er også en viktig del av språkutviklingen vår. Vi ser at barna lager sine egne tegn på ord de ikke har lært tegnet til enda. De er også påpasselige med at både små og store skal bruke tegn for å gjøre seg forstått i ulike sammenhenger. I møte med noe som er forskjellige fra sitt eget gis barna mulighet for å utvikle en positiv nysgjerrighet over for menneskers likheter og ulikheter. Å belyse ulikheter og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt. De voksne ønsker å skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles. Vi fortsetter med bokutlån til barna, der det følger med hjemmelaget lånekort. Til måltidene bruker vi sanger som passer til temaet i perioden, på denne måten møter barna nye ord og uttrykk og får et større ordforråd. Barna kommer også med forslag til sanger, som de har lært av søskenbarn eller bestemødre, og gjerne vil lære videre til små og store i barnehagen. De spør ofte hva tegnet

for ulike ord er i sanger, rim og regler.  På avdelingen har vi ”sangkort” og ”rim og regler” kort, som er tilgjengelig for barna til enhver tid. Dette er kort i A5 størrelse med tekst på ene siden, og bilde som passer til teksten(sang, rim/regle) på andre siden. Barna tar ofte frem disse og spør gjerne en voksen om å sitte sammen å synge/lese i sofaen.