Hva er dokumentasjon ?

Mer eller mindre systematisk arbeid med å kartlegge og samle inn inntrykk og informasjon fra situasjoner og handlinger, bearbeide og systematisere materialet og ta det fram for analyse, refleksjon, vurdering og videre bruk i den pedagogiske virksomheten.

En form for tilbakemelding fra situasjonen og samtidig synliggjøring av virksomheten.

(Røys 2000)

 

Gjøre noe synlig, med det formål og dele det med andre. Pedagogisk dokumentasjon er og fortelle en faglig historie. Dokumentasjonen skal kunne fortelle historien så de som ser på enten kan gjenkjenne seg selv eller reflektere over det som de ser. Det handler om og synliggjøre praksis. Hva barn sier, tenker og gjør. Hva man som pedagog gjør sammen med barna. Det vil si de pedagogiske prosesser.

(Susan Klausen 2000)

 

Hvorfor dokumentasjon ?

Et hjelpemiddel til å :

-               synliggjøre og anerkjenne barnet for barnet selv, barnegruppa, foreldre og personalet

-               utvikle selvbilde

-               danne utgangspunkt for videre planlegging og tilrettelegging

-               holde fokus på enkeltbarnet

-               ivareta erfaringer

-               skape økt viten om konsekvens av egne handlinger

-               skape grunnlag for utvikling av eget arbeid

-               skape større delaktighet i barnets sosialisering og læring

-               skape entusiasme

-               skape faglig nysgjerrighet og faglige diskusjoner

-               øke engasjementet

-               bevisstgjøre barna på at det de foretar seg er betydningsfullt

-               gjenkalle tidligere erfaringer

-               anerkjenne det barnet er opptatt av, se barnets initiativ, tanker og innspill

-               se hvordan barn lærer

-               evaluere egen praksis

-               felles utgangspunkt for refleksjon

 

 

Verktøy Vesletun benytter i dokumentasjonsarbeidet

- fysisk miljø, tilrettelagt slik at hver lek har sitt rom, materiale i rommet er lett tilgjengelig for barna, trenger lite hjelp av voksen for å komme i gang med leik og arbeid. Den voksne blir i mindre grad en tilrettelegger, og kan holde fokus på det viktige som skjer med barna, og kan synliggjøre det. 

dokumentasjonsskjema, enkelt skjema som sammen med blyant, henger tilgjengelig i alle leikerom  

notisbok , hver enkelt voksen har sin lille notisbok på lomma i situasjoner der det er mest hensiktmessig  

- dagbok, inneholder enkeltepisoder om grupper av barn eller enkeltbarn, plassert lett tilgjengelig for foreldre som vil lese

- dagtavle, inneholder enkeltepisoder om grupper av barn eller enkeltbarn, plassert lett tilgjengelig for foreldre som vil lese

- perm , hvert barn har sin egen perm med plastlommer i. Her samles kopi av dagbokutsnitt, bilder, tekst, historier om barnet, minner og skatter fra turer og opplevelser.   

- tekst, alle kan skrive, og alle skal benytte tekst som hovedingrediensen i dokumentasjonsarbeidet.

-utstilling - hvor/for hvem, tekst i lesehøyde for voksne og de eldste barna, bilder og produkter i høyde tilgjengelig for barna.  

- bilde, bruker mye digitalt fotoapparat, kan ta mange bilder, velge ut de en vil benytte før de er trykt, kan ta utsnitt, fjerne uvesentligheter, gjøre bildene så store som ønskelig, billig.Fokus på enkeltbarnet, eller samspillsituasjoner, slutt på oversiktsbilder

-  video, sekvenser vist i foreldresamtaler, foreldremøter, enkeltfamilier inviteres til å se filmsnutter en ettermiddag, vises for barnegruppene, benyttes i personalgruppa til og reflektere over egen rolle, egen praksis, diskutere samspillet mellom barna, utgangspunkt for videre planlegging.

-  lamineringsmaskin, bilder og produkter av papir smaker godt som dessert for våre små. Laminering av ting som skal henge i småbarnshøyde gjør materialet tilgjengelig for de aller minste. De tåler smaking og håndtering. Bevarer bildene som henges opp ute.

- pc, har pc på Veslestua til bruk sammen med barna, 2 pc på egne arbeidsplasser på kontoret og en bærbar. I tillegg har 2 barn egen pc fra hjelpemiddelsentralen. Vi har egen hjemmeside som inneholder alt skriftlig materiale om barnehagen. I tillegg bilder, tekst og tegninger som kan scannes inn.

- 3 digitale fotoapparat gjør at bilder kan skrives ut umiddelbart etter at de er tatt. Bilde og tekst  kan bearbeides samtidig

-diktafon gjør det mulig å ta opp mindre sekvenser av barns samtale eller leik i situasjoner der det ikkje kan            noteres

-  veiledning, brukes som metode for å sette fokus på utfordringer den enkelte har i arbeidet. Brukes generelt, men nå med fokus omkring dokumentasjon.

-  teorikompendie, alle ansatte har sitt eget teorikompendie med fagstoff omdokumentasjon. På den måten blir en del teoristoff tilgjengelig for alle som en støtte underveis i dokumentasjonsarbeidet.

 

Aktuell litteratur :

”Att fanga lärandet ”               Christina Wehner Godèe

„Vis hvad vi gør !“                   Susan Klausen og Helle Grangaard

”Glassfugler i skyene”              Birgitta Kennedy

”Sammensatt landskap”            Helge Røis    

Skapende kommunikasjon”   Anna Barsotti

”Värfør pedagogisk dokumentasjon”       HL Taguchi