Redigert 26.03.2015.

 

Der det henvises til § menes § i Lov om barnehager med forskrifter, dersom annet ikke er angitt.

 

 

§ 1      FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Jf § 1.

 

Vesletun skal bygges opp rundt tre grunnleggende emner:

Bygdas miljø, tradisjon og kultur.

 

Begge målformer skal benyttes ved valg av sanger og litteratur.

 

 

§ 2      LIVSSYN

 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verder som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Jf § 1

 

 

§ 3      FORVALTNING AV BARNEHAGEN

 

Barnehagebygget er eid av Atrå barn og Fritid a/s.

Drift av barnehagen står foreldrene for.

Foreldrene er solidarisk ansvarlig for eventuelle underskudd ved driften.

 

 

 

Barnehageeierens ansvar

 Jf § 7 Vesletun skal drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk :

- Lov om barnehager

- Forskrifter gitt med hjemmel i lov

- Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

- Vesletun sine vedtekter

- Øvrige dokument i Vesletun sin virksomhetsplan

 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Jf § 4

 

Eierstyret

Eierstyret består av

- 4 representanter fra foreldrerådet

                 

- 2 representanter fra de ansatte

- Leder i Atrå barn og fritid as kalles inn til møte når det anses nødvendig.

 

- Styrer i Vesletun er saksbehandler for utvalget, og har innstillings – og uttalerett, men ikke stemmerett.

 

Det blir valgt vararepresentanter for de faste medlemmene.

 

Årsmøtet i foreldrerådet foretar valget.

 

Eierstyret konstituerer seg selv.

 

Ved valg plikter en hver å ta i mot verv, men kan nekte gjenvalg for så lang tid de har innehatt verv.

 

Representantene velges for 2 år, men likevel slik at bare ½ utvalget er på valg hvert år.

En skal prøve å unngå at flere enn 1/3 av utvalget byttes ut.

Dersom en representant må fratre før valgperioden er omme, går vararepresentanten inn som fast medlem.

 

Eierstyret skal:

-     se til at Vesletun drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk , barnehagens vedtekter og budsjett

-     ha ansvaret for den alminnelige driften, i nært samarbeid med barnehagens styrer.

-     være de ansatte sin arbeidsgiver

-     foreta ansettelser

-     vedta personalinstrukser

-     foreta opptak av barn etter innstilling fra styrer

-     behandle saker som er viktige for virksomheten til barnehagen

-     be om foreldrerådet sitt syn i saker som blir sett på som viktige for foreldrene

-     legge fram budsjett og årsregnskap

-     behandle vedtektsendringer

-     utarbeide årsmelding

-     sørge for å finne fram til felles løsninger på de saker de behandler

 

Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldre til barn i barnehagen.  Jf § 4

Ved egen innsats skal foreldrerådet bidra til at både samarbeid og miljø i Vesletun blir godt.

De kan på eget initiativ fremme saker som er av felles interesse.

Foreldrerådet kalles sammen ved behov. Ved avstemming har hver som møter en stemme.

 

Årsmøte

Det skal avvikles årsmøte i foreldrerådet innen 01.04 hvert år.

Innkalling skal skje innen 4 uker før møtedato.

Saksdokument sendes ut 1 uke før.

 

Årsmøte skal:

-      godkjenne dagsorden

-      velge to til å underskrive protokollen

-      godkjenne årsmelding fra styrer og samarbeidsutvalg

-      vedta regnskap, budsjett, betaling for mat, bleier og storvask

-      gjennomføre valg av:

o   4 representanter med vararepresentanter til barnehagen sitt eierstyre

o   2 representanter med vararepresentanter til barnehagen sitt samarbeidsutvalg

                     

o   2 til valgkomité

 

-      vedta endring av barnehagen sine vedtekter

-      fatte vedtak i andre saker som blir fremmet for foreldrerådet

 

Alle de nye representantene trer til i verv ved oppstart av nytt barnehageår 15.08

 

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Jf § 4

Samarbeidsutvalget består av:

-      2 representanter fra eierstyret

-      2 ansatterepresentanter

-      2 foreldre fra foreldrerådet

-      Styrer i Vesletun er saksbehandler for utvalget, og har innstillings – og uttalerett, men ikke stemmerett.

-      Tinn kommunes barnehagemyndighet kan stille med en representant. Representanten har uttalerett, men ikke stemmerett.

Det blir valgt vararepresentanter for de faste medlemmene.

 

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

 

Ved valg plikter en hver å ta i mot verv, men kan nekte gjenvalg for så lang tid de har innehatt verv.

 

Representantene velges for 2 år, men likevel slik at bare ½ utvalget er på valg hvert år.

En skal prøve å unngå at flere enn 1/3 av utvalget byttes ut.

Dersom en representant må fratre før valgperioden er omme, går vararepresentanten inn som fast medlem.

 

Samarbeidsutvalget sine oppgaver

 

Samarbeidsutvalget skal være et samarbeidsorgan mellom eier, foreldre og de ansatte.

Jf §4.   Samarbeidsutvalget kan sette i gang kontaktskapende tiltak for familiene eller i samarbeid med andre i Atrå.

 

Samarbeidsutvalget skal:

-      behandle saker som er viktige for virksomheten til barnehagen

-      be om foreldrerådet sitt syn i saker som blir sett på som viktige for foreldrene

-      behandle vedtektsendringer

-      fastsette årsplan

-      sørge for å finne fram til felles løsninger på saker de behandler

 

§ 4      OPPTAK AV BARN

 

Søknad om opptak skjer på fastsett skjema. Det er samordnet opptak mellom

Tinn kommune og Vesletun.

Søknadsfrist er 15.03.

Søknader som kommer inn etter denne dato kommer sist på ventelisten. Unntatt fra dette er søkere med kriterium 1 eller 2.

 

Dersom enkeltdager blir ledige i løpet av barnehageåret tilbyr en disse i første rekke til barn som allerede har deltidsplass i barnehagen.

 

Ved like vilkår prioriteres de eldste barna først.

 

Ventelista etter opptak opphører når nytt opptak er gjort.

 

Barnehageåret følger Tinn kommunes vedtatte skolerute.. Tilsagn om plass blir vanligvis gitt fram til skolepliktig alder.

 

Opptak av barn blir gjort av eierstyret etter innstilling fra styrer.

 

Før barnet begynner i barnehagen skal det leveres inn skjema for Egenerklæring om helse. Jf. § 23

 

 

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge legges til grunn ved opptak

 

1. Barn med funksjonshemming. Jf § 13      

- sakkyndig dokumentasjon må følge søknaden.

 

2. Barn som trenger særlige vernetiltak, f eks. foreldre eller søsken sin sykdom, forhold som omfattes av lov om barneverns  §§ 4-12 og lignende. Jf § 13

- sakkyndig dokumentasjon må følge søknaden.

 

3. Barn av ansatte i barnehagen. Plassen følger tilsettingen.

Ved opphør av tilsettingsforholdet må det søkes på ordinær barnehageplass.

 

4. Innen 1. mars må barn som allerede har plass fylle ut ajourføringsskjema, der evt. endringer av plasstørrelsen må gjøres.

Barn som har plass, men ønsker en annen type plass tildeles før det ordinære opptaket gjøres.

 

5. Barn der søsken allerede har plass. Ved flere søskensøknader prioriteres familier med lengst ansiennitet.

 

6. Barna av foreldre som har hatt barn i barnehagen tidligere.

Ved flere søknader prioriteres familier med lengst ansiennitet i barnehagen.

 

7. Barn av enslige forsørgere prioriteres før barn av ektefeller/samboere.

Det vil og legges vekt på om en av foreldrene har hovedtyngden av omsorgen for barnet, som følge av spesiell arbeidssituasjon som f. eks ukependling.

I tillegg kan det tas hensyn til hvor lenge barnet har stått på venteliste.

 

For barn som ønsker plass senere enn ved oppstart av nytt barnehageår i august, gjør eierstyret en vurdering i det enkelte tilfelle.

Vurderingen skal inneholde:    

- økonomiske konsekvenser for barnehagen

- virkning for barnegruppa

 

§ 5      ÅPNINGSTID – TYPE PLASS – LEKE OG OPPHOLDSAREAL- FERIE-

           OPPSIGELSE AV  BARNEHAGEPLASS - DUGNAD

 

Åpningstid

Barnehagen er åpen daglig, mandag t.o.m. fredag kl. 06.30-17.00. Skal familien bruke de siste 15. min, må det gis beskjed til en av de ansatte dagen før. Barnehagen er stengt jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Dagene benyttes til avspasering av de ansatte sin overtid. Dagene mellom jul og nyttår, mandag og tirsdag før skjærtorsdag holdes barnehagen stengt dersom det er færre enn 6 barn påmeldt. 14 dager før skal det være avklart om det blir stengt eller ikke.

 

Barnehagen holder sommerstengt uke 29 og 30.

 

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året.

De ansatte er da opptatt med planlegging, kurs m m.

Barnehagen er stengt de dagene.

3 av dagene skal så langt det lar seg gjøre, samkjøres med planleggingsdager for skolene.

Dato for dagene skal være kjent for de foresatte ved oppstart av nytt barnehageår.

2 av dagene kan benyttes fritt. Datoene skal være kjent for de foresatte 3 uker på forhånd.

 

Barnehagebygget står til disposisjon for familier som ønsker å benytte det.

 

Type plass

Det er mulighet til å søke plass så mange dager en ønsker. Barnehagen vil imøtekomme søknaden så langt det lar seg gjøre. Styrer gjør en vurdering av hvor mange av plassene som kan deles og på hvilken måte, slik at sammensettingen av barnegruppa blir best mulig.

 

Leke og oppholdsareal

Barnas leke- og oppholdsareal skal være minimum 6 m2 pr. barn under 3 år, og

4 m2 pr barn over 3 år.

Utearealet skal være 6 ganger større enn innearealet.

 

Betaling

a.   Fastsetting av betalingssatsene gjøres av Stortinget og Tinn kommunestyre.

Søskenmoderasjon følger vedtak i Stortinget og Tinn kommunestyre. Der Tinn kommune har andre regler enn Stortinget anbefaler, følges Tinn kommunes regler.             

b. Timer til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7 for barn med nedsatt funksjonsevne skal det ikke betales for.

c. I tillegg til oppholdsbetaling betaler familien for smøremat, bleier, turkasse og storvask.

Eierstyret endrer satser når de er vedtatt av Stortinget og Tinn kommunestyre. Nye satser gjelder fra den dato Stortinget og Tinn kommune vedtar.                          

d. Oppholdsbetaling skjer over 11 måneder pr. den 1 i hver måned på forskudd.

                                

e. Dersom fastsatt beløp ikke er innbetalt innen fristen, påløper et purregebyr på kr 50 i tillegg. Ved mislighold av betaling kan eierstyret si opp barnehageplassen med 1 mnd virkning.

 

Ferie

Melding om barnets ferie skal gis barnehagen innen 1. mai.

I tillegg oppfordres til at foreldre og barnehagen har en dialog om evt. endring av barnas ferie dersom det viser seg at det enkelte uker/dager blir svært få påmeldte.

Dette gjøres for å få til en best mulig avvikling av ferie for de ansatte og barna i Vesletun.

Alle barn må ha 3 ukers ferie i perioden 1. mai – 31. august. Det gjeld også barn som har begynt i barnehagen siste halvår.

Barn som skal begynne på skolen trenger ikke å si opp plassen dersom de benytter den fram til skolestart.

På samme måte som andre barn må de ha 3 ukers ferie.

Dersom barnet skal slutte før denne dato gjelder vanlig oppsigelsesfrist.

Barnehagen holder sommerstengt uke 29 og 30.

Oppsigelsestid

Det er 2 måneders oppsigelsestid med full betaling, regnet fra 1 eller 15 i måneden, eller til nytt barn overtar plassen.

 

Dugnad

Hver familie plikter å stille på dugnad i barnehagen. Dugnad gjøres for å holde kostnadene nede.

 

 

§ 6  TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

 

Alle som arbeider i barnehagen har taushetsplikt i følge Lov om barnehager og i henhold til forvaltningslovens §§ 13-13 f.

De plikter å hindre at andre får kjennskap til det de i forbindelse med sitt arbeid får vite om noen sine personlige forhold.

 

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10,        § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24.

Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger.  Jf § 22.                                                    Opplysninger skal normalt gis av styrer.

 

§ 7      INTERNKONTROLLSYSTEM

 

Vesletun har utarbeidet et eget internkontrollsystem og ble senest i 2010 godkjent etter forskrift om Miljørettet helsevern i barnehage og skole og Lov om barnehager.

 

§ 8  BEMANNING

 

Vesletun skal ha en styrer som daglig leder av barnehagen.

Styrer skal ha utdanning som førskolelærer.

 

Pr 18 plasser skal det være ansatt en førskolelærer som pedagogisk leder. Dersom en ikke får ansatt førskolelærer kan en søke kommunen om tidsavgrenset dispensasjon fra utdanningskravet.

 

Den øvrige bemanning må være tilstrekkelig til at personalet kan drive tilfredsstillende pedagogiskvirksomhet.

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.

 

Antall barn og bemanning:

 

Pr 9 barn under 3 år eller 18 barn over 3 år skal det bemannes med:

100 % førskolelærer som pedagogisk leder, 100 % førskolelærer eller fagarbeider/assistent,

100 % fagarbeider/assistent og 20 % fagarbeider/assistent (for å dekke opp pedagogisk leder/førskolelærers ubundne tid)

 

Dersom det ikke lar seg gjøre å bemanne alle avdelinger med 200 % førskolelærere, prioriteres avdelingen(e) med flest barn.

 

Dersom antallet barn overstiger 9 eller 18, skal førskolelærer omgjøres til pedagogisk leder, Jf. forskrift om pedagogisk bemanning § 1.

 

Alle som ansettes i barnehagen, eller oppholder seg der regelmessig, f.eks renholdspersonalet, skal ha lagt frem tilfredsstillende politiattest. Jf § 19.

Styrer har ansvar for at slik attest foreligger.

 

Alle som ansettes i barnehagen, eller oppholder seg der regelmessig har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til regelverk. Jf § 23.

 

 

§ 9 BRUKERMEDVIRKNING

 

a.       Barns rett til medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Barnehagens virksomhetsplan og årsplan redegjør nærmere for hvordan barns medvirkning ivaretas

b.  Foreldremedvirkning

Se vedtektenes § 3 – forvaltning av barnehagen, foreldreråd og samarbeidsutvalg

Barnehagens ansatte skal sørge for god kvalitet i alle samarbeidssituasjoner med foreldrene. Foreldrene skal gis anledning til selv å gi uttrykk for hva de ønsker å medvirke i og på hvilke måter.

 

Vesletun sin virksomhetsplan og årsplan redegjør nærmere for hvordan foreldresamarbeid og foreldremedvirkning ivaretas.

 

§ 10 ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av vedtekter kan gjøres ved 2/3 flertall på årsmøtet i foreldrerådet.