LEK, VENNSKAP, FELLESSKAP OG TILHØRIGHET. LÆRING OG DANNING

 

      Barnehageloven § 1 Formål (utdrag)

      Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig  utvikling…….

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

Satsingen skalramme inn lokale kompetansetiltak og utviklingsarbeid innenfor temaer som:

  • Vennskap og tilhørighet – å tilrettelegge for vennskap og fellesskap, å anerkjenne forskjellighet og å tilrettelegge for inkludering.
  • Læring og danning – å tilrettelegge for barns utforsking av verden, opplevelse av mestring og lyst til å lære. Barn som ikke passivt mottar kunnskap, men som aktivt bruker den, deltar, medvirker og påvirker. Gjennom danning er barna med på å omsette holdninger til handlinger. Måten barn lærer å se hverandre på er en forutsetning for danning. Gjennom danning utvikles evnen til etisk refleksjon og tenkning. Når voksne går inn for å utvikle et inkluderende miljø, preges barnas danningsprosess av inkluderende holdninger.
  • Medvirkning og deltakelse – å styrke barns involvering og medvirkning i barnehagen og på den måten å legge grunnlaget for deltakelse og demokrati, både her og nå og i framtiden.

I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning.                         

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter

Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek, og leken har en selvskreven og viktig plass i barnehagen. Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek.

Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og læringsform. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek må gis særskilt oppfølging.

Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og være nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. Barnehagen skal være retningsgivende for den brede kompetansen det enkelte barn senere skal videreutvikle i opplæringen.   Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner har betydning for deres læring.

Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring.

Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den fysiske verden omkring er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De sju fagområdene må knyttes til både formelle og uformelle læringssituasjoner

Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, uavhengig av geografiske og klimatiske forhold.

Barna bør få impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet. Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek.